یکی از مهمترین برنامه‌های موفق دولت سیزدهم تحرک در روابط خارجی بود


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر پیشین ایران در چین گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های دولت سیزدهم ایجاد تحرک در روابط خارجی و گسترش روابط با همسایگان بود که در این زمینه موفقیت هایی به دست آورده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85186892/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C