گفت وگوی تلفنی وزیران خارجه آلمان و ایران


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیران امور خارجه آلمان و جمهوری اسلامی ایران در تماسی تلفنی با یکدیگر گفت وگو کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228383/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86