گسترش پیوندهای تجاری و اقتصادی ایران و کویت


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- در دیدار سردبیر روزنامه پرشمار النهار و وزیر پیشین فرهنگ و اطلاع رسانی کویت با سفیر کشورمان، زمینه های توسعه مناسبات تجاری و همکاری های اقتصادی دو کشور و ضرورت بهره گیری از ظرفیت های موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85193972/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA