گزارش ادعایی العربیه درباره پاسخ آمریکا به نظرات ایران نادرست است

به گزارش چهارشنبه شب آژانس خبری سیاست خارجی، به گفته این منبع آگاه مفاد این گزارش غیرواقعی بوده و شبکه مزبور تنها برای موجه جلوه دادن آن ادعاهای خود را با برخی عبارات که به نظر می‌رسد از متن برجام برداشت شده باشند، ترکیب کرده است.

پاسخ تهران به مطالب ارائه شده از سوی طرف آمریکایی پس از تکمیل بررسی‌ها برای هماهنگ کننده اروپایی ارسال خواهد شد.منبع جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب به وقت تهران تأیید کرد که پاسخ آمریکا را از طریق هماهنگ کننده اروپایی دریافت کرده و مشغول بررسی آن است.