گام عملی برای تحقق کریدور جدید غلات؛ کشتی روس از آستراخان راهی ایران شد


مسکو- آژانس خبری سیاست خارجی- ایده تحقق کریدور جدید غلات طی ماه‌های گذشته با شتاب‌بخشی به روند تکمیل زیرساخت‌های کریدور شمال – جنوب مطرح شده است و اینکه غلات تولید شده در روسیه از مسیر ایران منتقل و پس از فرآوری در طول مسیر به خلیج فارس و بازارهای جهانی از جمله آفریقا و شرق آسیا راه یابند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85210124/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C