کودتا ابزار نظام سلطه برای سرکوب اراده کشورهای مستقل است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه نفوذ، کودتا، تحریم ‌اقتصادی، جنگ سخت و نرم را ابزار نظام سلطه برای سرکوب اراده‌ کشورهای مستقل قلمداد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85203909/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA