کنعانی: کارنامه سیاه صهیونیست‌ها باید باعث شرم و خجالت حامیان غربی آنها باشد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: کارنامه سیاه رژیم کودک‌کش صهیونیستی، باید باعث شرم و خجالت حامیان غربی آن باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85150792/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%AE%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86