کنعانی: دولت آلبانی اشتباه خود در میزبانی از فرقه تروریستی منافقین را جبران کند


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ارتکاب اقدامات مجرمانه و تروریستی توسط منافقین در آلبانی، ابراز امیدواری کرد که دولت این کشور اشتباه خود در میزبانی از این فرقه تروریستی را جبران کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85146843/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86