کنعانی: در مسیر حرکت به سوی قله اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی، تلاش بیشتری خواهیم کرد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: با توکل به خدای قادر و متعال و با ایمان به تحقق وعده‌ها و بشارت های قرآنی، در مسیر حرکت به سوی قله اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی، تلاش بیشتری خواهیم کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215457/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C