کنعانی: توجه به قاره آفریقا از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی ایران است

وی افزود: انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همواره در قاره آفریقا، مایه امید بخشی، تقویت خودباوری و اعتماد به نفس به مردم آفریقا برای پایداری و مبارزه علیه استعمار و استکبار، بیعدالتی و تقویت آرمان مقدس استقلال و آزادی بوده است. 

کنعانی نوشت: سفر موفق اخیر دکتر حسین امیرعبداللهیان امور خارجه کشورمان به چند کشور آفریقایی، بشارت دهنده جهشی جدید در روابط سازنده ایران و آفریقاست.منبع

کنعانی با بیان اینکه نگاه ایران‌ به کشورهای آفریقا مبتنی بر احترام و منافع متقابل است، افزود: ملت های آفریقا با بهره مندی از ثروت های عظیم خدادادی و سرمایه بزرگ انسانی، شایسته برخورداری از توسعه و رفاه بیشتر بدور از طمع ورزی و مداخلات خارجی هستند.

سخنگوی  وزار خارجه تصریح کرد: ایران همچنان در این‌ مسیر در کنار دولت ها و ملتهای آفریقا است و آینده روشن از آن‌ِ مردم‌ این قاره کهن و بافرهنگ است. 

به گزارش آژانس خبری سیاست خارجی، ناصر کنعانی روز شنبه در پست اینستاگرامی درخصوص نگاه جمهوری اسلامی ایران به همکاری ها با قاره آفریقا نوشت: آفریقا مهد ملت هایی اصیل، آزادیخواه و مبارز و سرزمین استعدادهای طبیعی و انسانی فراوان‌ است‌.