کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و مالزی پس از ۶ سال وقفه برگزار می‌شود


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه گفت: از سال ۲۰۱۷ تاکنون کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور برگزار نشده و برگزاری این کمیسیون یکی از دستاوردهای سفر وزیر خارجه مالزی به ایران است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85205893/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF