کاظمی قمی: کارشناسان ایرانی از ایستگاه آبسنجی دهراود افغانستان بازدید کردند


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان با اشاره به بازدید تیم فنی ایران از ایستگاه آبسنجی دهراود افغانستان، آن را نشاه مثبتی بر آغاز تعاملات سازنده در اعتماد سازی و حسن همجواری دانست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85204821/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%82%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86