کارشناس مصری: پیوستن ایران، قدرت جدیدی به گروه بریکس می‌دهد


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – کارشناس و تحلیلگر مصری در گفت وگو با خبرنگار بین الملل آژانس خبری سیاست خارجی تاکید کرد: پیوستن کشورهای بزرگ و تاثیرگذاری مانند ایران و مصر به گروه بریکس، قدرت این گروه را افزایش می دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85207392/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF