کارشناس بین‌الملل: دولت سیزدهم در سیاست‌ منطقه‌ای موفق بوده است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه سیاست منطقه ای ایران در دولت گذشته مورد غفلت واقع شده بود، گفت: اولویت بندی منطقه ای در سیاست خارجی دولت سیزدهم سبب شده تا دستاوردهای خوبی در سیاست های منطقه ای و پیرامونی داشته باشیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85197212/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA