کاردار سفارت استرالیا به وزارت امور خارجه احضار شد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- کاردار سفارت استرالیا در ایران، در پی اظهارات مداخله‌جویانه وزیر خارجه این کشور به بهانه حمایت از مردم ایران و موضوع حقوق بشر به وزارت امور خارجه احضار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228658/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF