کاخ سفید گزارش‌ها در خصوص نزدیک شدن به توافق موقت با ایران را رد کرد


 نیویورک- آژانس خبری سیاست خارجی- کاخ سفید روز پنجشنبه ادعاها و گزارش ها مبنی بر نزدیک شدن آمریکا و ایران به یک توافق موقت که بر اساس آن تهران برنامه هسته ای خود را در ازای لغو تحریم ها محدود می کند، رد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85134716/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7