کاخ سفید: مردم ایران ذینفع آزادسازی وجوه مسدود شده خواهند بود


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید درباره آزادسازی وجوه مسدود شده ایران در کره جنوبی تاکید کرد: مردم ایران از این وجوه ذینفع خواهند بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228347/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B0%DB%8C%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF