چرا کابینه نتانیاهو محکوم به فروپاشی است؟


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- موفقیت نتانیاهو برای تشکیل کابینه بیش از نبوغ سیاسی، برآیند شیفتگی و تشنگی او برای کسب قدرت است؛ کابینه فساد و افراط او ترکیبی از احزاب نامتجانس و تندرو و شخصیت‌های دردسرساز مانند «اسموتریچ و بن گویر» است که برای کابینه جدید سرنوشتی همانند کابینه‌های قبل رقم خواهد زد.منبع