چرا نقره داغ کردن آژانس نتیجه خواهد داد؟


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- دولت سیزدهم که توانست با دیپلماسی فعالانه، ترمز قطعنامه‌های سیاسی شورای حکام را بکشد اکنون مصمم است ماجراجویی غربی‌ها در سواستفاده سیاسی از تریبون آژانس و بیانیه خوانی علیه کشورمان را متوقف کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85230647/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF