چرا برخی رسانه‌ها درباره رابطه تجاری تهران – پکن نگاه بدبینانه دارند؟


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – بعد از اتفاقاتی که توسط دولت قبل مانع توسعه روابط ایران و چین شد، اجرای قرارداد ۲۵ ساله به گونه ای در حاشیه قـرار گرفت. همچنین در شرایط کنونی که تحریم‌های ناجوانمردانه روندی صعودی یافته، است.منبع