پیام سخنگوی وزارت امور خارجه برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در فضای مجازی، هفته دفاع مقدس را گرامی داشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237735/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3