پیام تبریک امیرعبداللهیان در پی انتصاب بارسنا به عنوان وزیر خارجه مکزیک


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه در پیامی به آلیسیا بارسنا انتصاب وی را به عنوان وزیر خارجه جدید مکزیک تبریک گفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85141874/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87