پنجره‌ای نو در روابط دیرینه ایران و امریکای لاتین


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند، دکترین دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است. در این دکترین، توسعه همه جانبه مناسبات و تنوع بخشی به روابط و همکاری‌های بلندمدت با کشورهای جهان از جمله منطقه امریکای لاتین حائز اهمیت است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85137446/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86