پایان ماموریت سفیر ایران در چین


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- «محمد کشاورز زاده» سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین از پایان مأموریت خود در این کشور خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85138412/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86