پایان سفری سه روزه؛ رئیس جمهوری ایران، نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد


نیویورک- آژانس خبری سیاست خارجی- رئیس جمهور اسلامی ایران که در صدر هیات بلند پایه سیاسی برای شرکت در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده بود، چهارشنبه شب به وقت محلی این شهر را به مقصد تهران ترک کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234631/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86