پاسخ مثبت طالبان به اخطار ایران


موافقت حاکمان فعلی افغانستان برای بازدید متخصصان ایرانی از سد کجکی نشان داد که دیپلماسی ایران موفق عمل کرده است. درواقع طالبان به خوبی می‌داند ایران بازیگر موثری در منطقه است و با توجه به این که هنوز آنان به رسمیت شناخته نشده‌اند، هر اقدامی برای چالش در منطقه به ضرر خودشان خواهد بود.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402032817829/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86