پاسخگویی برخط امیرعبداللهیان به تماس‌ها و مطالبات مردمی


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه برای نخستین بار و همزمان با هفته دولت، با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به‌طور مستقیم پاسخگوی سؤالات و مطالبات شهروندان شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85213020/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C