ولایتی: عضویت ایران در بریکس، مهم و تأثیرگذار است


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین المللی گفت: عضویت ایران در بریکس مهم و تأثیرگذار است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209466/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA