وزیر کشور عراق: زمینه ورود زائران ایرانی اربعین بهتر شده است


بغداد – آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر کشور عراق گفت: به یاری خدا و تلاش نیروهای امنیتی وضعیت امنیتی خوبی داریم و زمینه تسهیل ورود زائران ایرانی به داخل عراق نسبت به گذشته بهتر شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85214812/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA