وزیر دفاع چین بر احترام به حاکمیت ملی ایران تأکید کرد


مسکو- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر دفاع چین در دیدار جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بر احترام پکن به حاکمیت ملی ایران تأکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202315/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF