وزیرخارجه از هدف‌گذاری برای افزایش مبادلات ایران و پاکستان به ۵ میلیارد یورو خبر داد


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه کشورمان پس از پایان سفر به پاکستان با بیان این که این سفر به منظور تسریع در روند اجرای توافقات گذشته و برنامه‌ریزی برای تحول در افق‌ آینده انجام شد؛ گفت که اگرچه حجم تبادلات تجاری دوجانبه در ۲۰ ماه اخیر به میزان خوبی رشد داشته است، اما رضایت‌بخش نیست و گام بعدی ما ارتقا به حجم پنج میلیارد یورو است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85189105/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87