وزیران خارجه ایران و جیبوتی دیدار کردند


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با محمود علی یوسف وزیر امور خارجه جیبوتی دیدار و گفت وگو کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235314/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF