وزیران امور خارجه ایران و نیکاراگوئه دیدار کردند


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نیکاراگوئه در حاشیه هفتاد وهشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفت وگو کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237299/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF