وزیران امور خارجه ایران و عربستان در تهران دیدار و گفت‌ وگو کردند


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیران امور خارجه ایران و عربستان در تهران با یکدیگر دیدار و گفت‌وگوهای خود درخصوص مسائل مختلف دوجانبه و منطقه ای را آغاز کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142643/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF