وزرای امور خارجه ایران و بورکینافاسو دیدار کردند


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بورکینافاسو امروز در تهران دیدار و تبادل نظر کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220107/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF