وزارت خارجه آمریکا: ارائه برخی اطلاعات درباره پرونده رابرت مالی به صلاح نیست


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان از ارائه اطلاعات درباره پرونده رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که به دلیل تحقیقات در مرخصی اجباری و بدون حقوق بسر می برد، خودداری اما اعلام کردکه ارائه برخی اطلاعات درباره این پرونده به صلاح نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85168411/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C