واکنش کنعانی به اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

آن دوران به سر آمده است. جهان چندقطبی پشت در است.

به گزارش حوزه سیاست خارجی آژانس خبری سیاست خارجی، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در صفحه توییتر خود نوشت:

اتحادیه اروپا یا باید واقعیات را بپذیرد یا همچنان در مسیر افول و محو شدن پیش خواهد رفت.»منبع « استعاره باغ/جنگل برآمده از ذهنیت به غایت غیرقابل قبول استعماری است که به غرب حق تجاوز و اشغال می دهد.