هیچ ارتباط مستقیمی بین شانگهای و بریکس با برجام وجود ندارد/ شرکت رئیسی در نشست سران بریکس


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان درباره عضویت ایران در شانگهای و بریکس و ارتباط آن با مذاکرات برجام، گفت: هیچ ارتباط مستقیمی بین شانگهای و بریکس با برجام وجود ندارد. عضویت ما در شانگهای در روزهای گذشته انجام شد و کارهای بسیار زیادی در حوزه سیاسی و امنیتی و تجاری در حال انجام است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85193252/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA