همکاری فرهنگی بین تمدن‌های کهن، مولفه‌ای برای تقویت قدرت نرم کشورها است


تهران – آژانس خبری سیاست خارجیوزیر امور خارجه همکاری فرهنگی بین تمدن‌های کهن را مولفه‌ای برای تقویت قدرت نرم کشورها دانست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237234/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D9%85