همصدایی آمریکا با اروپا برای تداوم تحریم های موشکی علیه ایران


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا  در آستانه یکی از بندهای غروب برجام و پایان تحریم های موشکی ایران اعلام کرد: واشنگتن با همکاری شرکای اروپایی خود برای مقابله با موشک های ایران تحریم ها را تقویت خواهد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229016/%D9%87%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86