هراس دولت بایدن از تخلیه نفت توقیفی ایران و فشار قانونگذاران تندرو


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی-  قانونگذاران تندروی آمریکایی در تلاش برای فشار به دولت جو بایدن هستند تا به موضوع نفت توقیف شده ایران رسیدگی کند که به دلیل ترس از واکنش تهران و نیز نگرانی شرکت های کشتیرانی مبنی بر عدم خرید آن، قادر به انجام هیچ اقدامی در این زمینه نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85201360/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86