هراس آمریکا از قدرت پهپادی ایران و ایجاد رعب ۴ نهاد آمریکایی در میان کشورهای جهان


 نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- چهار نهاد آمریکایی روز جمعه به وقت محلی  با صدور یک توصیه نامه در تداوم هراس از قدرت پهپادی ایران تلاش کردند در میان کشورهای جهان نیز تحت عنوان توصیه و هشدار، در خصوص قدرت بازدارندگی دفاعی ایران رعب و وحشت ایجاد کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85135252/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%DB%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C