نگاهی متفاوت به حضور وزیر خارجه در خاک ایرانی‌ترین همسایه


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – مشاهدات میدانی از پاکستان به خوبی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی و مردم ایران در بین مردم پاکستان محبوبیت بالایی دارند. پاکستانی‌ها وقتی متوجه هویت ایرانی‌ها می‌شوند به سرعت خرسندی و شعف خود را نشان می‌دهند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85189104/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87