نگاهی به زوایای پنهان احیای روابط ایران و عربستان


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در یادداشتی به تحلیل دلایل احیای روابط ایران و عربستان پس از حدود یک دهه پرداخته و یکی از عوامل آن را نیاز ریاض به ازسرگیری رابطه با تهران دانسته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220479/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86