نُجَباء عراق از شهپاد خود رونمایی کرد


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – جنبش نُجَباء عراق برای نخستین بار از یک شناور بدون سرنشین رونمایی کرد که قابل هدایت از دور بوده و اهداف دریایی را مورد اصابت قرار می‌دهد.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85297825/%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF