نوید نظم نوین/ رئیسی از شکست کدام پروژه سخن گفت؟


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- شکست پروژه آمریکایی‌شدن جهان، در حالی از سوی رئیس‌جمهور ایران در نیویورک مورد اشاره و تصریح قرار گرفت که شواهد از یک سو بر این شکست شهادت می‌دهند و از سوی دیگر از آخرین تقلاها برای حفظ آن حکایت می‌کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234379/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA