نهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی برگزار شد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- اعضای نهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی الزامات حضور موفق ایران در نمایشگاه شانگهای و پیگیری توافقات سفر رییس جمهور به آفریقا برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85204805/%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF