نماینده مجلس: زمینه نقش آفرینی بخش خصوصی در شانگهای و بریکس فراهم شود


شیراز- آژانس خبری سیاست خارجی- نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، عضویت کشورمان در شانگهای و بریکس را گاهی در جهت خنثی سازی آثار تحریم ها دانست و گفت: باید زمینه نقش آفرینی بخش خصوصی و غیر دولتی در اینگونه پیمان ها فراهم شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215669/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85