نماینده جمهوری اسلامی ایران به عضویت هیئت بین دولتی تغییر اقلیم درآمد

تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: با تدبیر سازمان هواشناسی و رایزنی‌های دیپلماتیک وزارت امور خارجه، پس از گذشت حداقل ۱۵ سال، نماینده کشورمان در بخش مربوط به انتشار ملی گازهای گلخانه‌ای به عضویت هیئت بین دولتی تغییر اقلیم درآمد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183498/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85