نشست کاظمی قمی با تجار و بازرگانان شرق افغانستان و استاندار ننگرهار


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – راه‌های گسترش همکاری‌ها بین ایران و استان‌های شرقی افغانستان در زمینه‌های مختلف در جریان سفر نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان به استان ننگرهار بررسی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85148281/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1